Regler for borgerforslag

Folketingets regler for borgerforslag

Der er en række regler for borgerforslag, som i store træk går ud på, at borgerforslag ikke må være i strid med grundloven, at de ikke må være usaglige, chikanerende og lign., at de ikke kan indeholde et forslag, som ligger uden for Folketingets kompetence, og at de skal være skrevet på dansk.

Du kan læse reglerne nedenfor, som de fremgår af bekendtgørelse nr. 843 af 8. juni 2022 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Du kan læse bekendtgørelsen i sin helhed her.

Et borgerforslag bliver afvist af Folketingets Administration, hvis det

 • vedrører en ændring af grundloven,
 • klart ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for den gældende grundlovs rammer,
 • indebærer afholdelse af folkeafstemning,
 • angår Folketingets forretningsgange for det parlamentariske arbejde,
 • ikke er affattet på dansk,
 • er helt usammenhængende eller uforståeligt,
 • klart har karakter af en vittighed,
 • ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det i det væsentligste har karakter af en ren meningstilkendegivelse eller en opfordring til ikke nærmere bestemt handling vedrørende en problemstilling,
 • indeholder flere forskellige forslag, der ikke har nogen tydelig indholdsmæssig sammenhæng indbyrdes,
 • angår kommuners eller regioners enkelte beslutninger eller private virksomheders eller organisationers enkelte dispositioner,
 • angår forhold i Grønland eller på Færøerne, som henhører under selvstyre- eller hjemmestyremyndighedernes kompetence,
 • angår afgørelsen af en konkret sag, der er, har været eller må formodes at ville komme under behandling ved domstolene eller i den offentlige forvaltning,
 • tilsigter en beslutning om nærmere angivne fysiske enkeltpersoners forhold bortset fra beslutninger om ministeransvar,
 • indeholder oplysninger om hovedstillerens, medstilleres eller andre navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, medmindre der er tale om oplysninger, der har været gengivet i massemedier,
 • udstiller navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner, herunder offentligt ansatte, på urimelig måde,
 • indeholder reklame eller andre kommercielle budskaber eller opfordring til støtte til bestemte organisationer m.v.,
 • indeholder url-adresser til hjemmesider m.v.,
 • indeholder oplysninger, der med rimelighed kan forventes at være undergivet fortrolighed,
 • indeholder materiale, der med rimelighed kan forventes at være omfattet af andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder,
 • indeholder injurierende eller groft stødende udsagn eller åbenlyst usande påstande,
 • indeholder truende, forhånende eller nedværdigende udsagn om grupper i samfundet,
 • indeholder ukvemsord eller andet upassende sprog,
 • billiger, forherliger eller opfordrer til forbrydelse,
 • af andre grunde end de nævnte klart falder uden for formålet med ordningen
 • eller på anden måde end de nævnte har et indhold, hvis offentliggørelse på en hjemmeside, som drives for Folketinget, vil stride mod gældende ret eller Folketingets værdighed.